Om Klubben

Svenska Ovcharka Klubben bildades vid ett möte i Örebro den 28 mars 2009

Klubben ingår som en rasklubb till Svenska Molosser- och Herdehundklubben

Målet för klubben är följande:
Rasklubben Svenska Ovcharka Klubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för raserna genom:
- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
- att informera och sprida kunskap om rasernas beteende, dess fostran, utbildning och vård
- att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet